O PROJEKCIE

Rozbudowa i modernizacja Domu Rodzinnego w Żabcach

 Całkowita wartość projektu wyniosła 1 118 083,79 zł, dofinansowanie EFRR 811 561,70 zł.

Osiągnięte rezultaty: Dzięki przeprowadzonym pracom Dom Rodzinny w Żabcach stał się nowoczesną placówką typu rodzinnego, w której wychowankowie mają zapewnioną opiekę i wsparcie charakterystyczne dla środowiska rodzinnego i domowego.  Dzieci mają dla siebie dużo miejsca – pokoje są jedno i dwu osobowe. Jest także pokój i łazienka przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zagospodarowanie terenu na zewnątrz domu pozwoliło na umieszczenie placu zabaw dla dzieci oraz altanki rekreacyjnej, gdzie będzie można wspólnie spędzać czas na integracji i zabawie.

Wyposażenie budynku rekreacyjno – edukacyjno – sportowego w sprzęt multimedialny i  odpowiednie meble pozwoli na prowadzenie szkoleń i spotkań dla rodzin zastępczych z terenu powiatu bialskiego.

Działanie 13.2 INFRASTRUKTURA USŁUG SPOŁECZNYCH

Rozbudowa i modernizacja Domu Rodzinnego w Żabcach celem poprawy jakości świadczonych usług.

Wartość projektu: 1 070 766,98 zł, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 827 522,74 zł.

Planowane rezultaty: Remont i rozbudowa głównego budynku pozwoli objąć pogłębionym wsparciem młodzież przygotowującą się do rozpoczęcia procesu usamodzielnienia. W obecnych warunkach organizowanie takiego wsparcia jest znacznie utrudnione ze względu na brak pomieszczenia na wspólne spotkania z podopiecznymi, którzy już osiągnęli pełną niezależność finansową i mogliby stanowić dla młodszych wychowanków Domu naturalny zasób. Planowany zakres prac a także doposażenie w sprzęt multimedialny i komputerowy podniesie standard użytkowanych pomieszczeń i wpłynie na poprawę jakości sprawowanej opieki.

Jednocześnie realne wsparcie pozwalające na zwiększenie samodzielności uzyskają osoby, które będą mieszkać w mieszkaniu chronionym. Doinwestowanie pomieszczeń pod tym kątem, pozwoli na stopniowe przechodzenie z poziomu podopiecznego Domu do mieszkania chronionego, gdzie młody człowiek sam decyduje o zakupach, przygotowywanych posiłkach. Uczy się samodzielnie dbać o czystość i porządek nie tracąc przy tym możliwości korzystania z zasobów Domu. Zakupiony do mieszkania chronionego sprzęt komputerowy otworzy młodym ludziom możliwość wykorzystywania zasobów sieci internetowej do organizowania codziennego życia np. wypełniania wniosków do urzędów czy korzystania z bankowości elektronicznej. Istotnym wsparciem zostaną objęte rodziny zagrożone marginalizacją. W toku projektu zostanie odpowiednio przygotowane pomieszczenie w którym odbywać się będą szkolenia i grupy wsparcia dla tych rodzin. Podejmowane działania będą miały na celu zapobieganie separacji dzieci wychowujących się w tych rodzinach i umieszczaniu ich w placówkach całodobowej opieki.

Wsparcie otrzymają również rodziny zastępcze powiatu bialskiego. Celem prowadzonych działań będzie zwiększenie wiedzy opiekunów o przyczynach trudnych zachowań podopiecznych i sposobach radzenia sobie z problemami. Działania takie zwiększają szansę na utrzymanie integralności funkcjonujących rodzin zastępczych i chronią dzieci przed ponownym umieszczeniem w formach instytucjonalnych w przypadku niepowodzeń rodziców zastępczych.


Dzięki przeprowadzonym pracom teren Domu Rodzinnego w Żabcach będzie miejscem przygotowanym do kompleksowego wsparcia i integracji środowiska związanego z rodzinną opieką zastępczą w powiecie a także do świadczenia usług w społeczności lokalnej w obszarze opieki i wsparcia rodzin przeżywających trudności w prawidłowym wypełnianiu swojej roli.